OBAVIJEST

Standard Post with Gallery

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 27. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica („Službeni glasnik BiH“,broj: 48/06), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

J A V N I   P O Z I V

Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju
povratka na područje opština Republike Srpske.
Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine.
Sredstva će se osigurati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.
Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili implementator definisan posebnim sporazumom.

KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA

OPĆI KRITERIJI

Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći.
Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica:
1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Bosni i Hercegovini ili povratnik sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2. da je iskazao namjeru za povratkom,
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije,
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije,
5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta.
I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika
– Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji):
a) izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom (izbjeglička legitimacija/karton), uvjerenje o statusu izbjeglice iz BiH,
b) raseljena osoba u BiH svoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe,
c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa općine/opštine povratka o statusu povratka uz kopiju CIPS-ove potvrde o prijavi prebivališta izdate u mjestu prebivališta iz 1991.godine.
I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom
– Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka, dokazuje se:
a) da je iskazana namjera za povratkom,
b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
c) da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući standard o minimumu stambenih uvjeta.
I.3.) Dokaz o vlasništvu/ stanarskom pravu
– Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije su:
a) ZK (zemljišno-knjižni) izvadak-izvod iz katastarske evidencije, ne stariji od 6 (šest) mjeseci, i / ili
b) CRPC odluka-odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglice i raseljene osobe, i / ili
c) Pravosnažno rješenje o povratku/stanarskog prava-rješenje nadležnog općinskog organa o povratku i / ili uvođenju u posjed.
I.4.) Dokaz o kretanju
– Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.
Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

POSEBNI KRITERIJI

Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i jednakopravnosti pristupu pomoći za rekonstrukciju.
Posebni kriteriji su:
1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno borave u improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.
2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:
a) socijalna kategorija,
b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
e) porodice nestalih osoba i
f) bivši logoraši.
3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje prijeratno prebivalište.
II.1.) Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište
Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se CIPS-ovom potvrdom izdatom u mjestu prebivališta iz 1991.godine, kojom se dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog općinskog/opštinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.
II.2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama
II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode po tom osnovu,
II.2.b.) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenim ili stečenim invaliditetom i sl.),
II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.e.) status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.f.) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.
II.3.) Dokaz o boravku u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom smještaju
a) činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
smještaju dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi
kolektivni centar ili alternativni smještaj.
b) činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni
smještaj dokazuje se potvrdom nadležnog organa općine, kantona, entiteta u
kojem korisnik privremeno boravi.
II.4.) Dokaz o brojnosti porodice
Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su
se prijavili za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog
općinskog organa.
Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za maloljetne članove,
odnosno ovjerenu kopiju CIPS-ove potvrde o mjestu boravišta/prebivališta za
punoljetne članove porodice.

Podnošenje prijava i dokumenata
Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru
implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala
i sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u
ruke“ raseljenim osobama i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine i
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje
ispunjavanje svih općih i posebnih kriterija, dostaviti na protokol Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica svakim radnim danom od 08,00 sati do 16,00
sati, ili poštom na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica,
ul.Vilsonovo šetalište br.10, (kancelarija broj 22.) svakim radnim danom od 08,00 sati
do 16,00 sati, ili poštom na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i
izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: „ZA JAVNI POZIV
ZA DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU STAMBENIH JEDINICA
U CILJU POVRATKA“.

Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno popunjen obrazac
koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina povratka, u prostorijama
Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište br. 10 i na
internet stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba,
gdje će biti objavljen i tekst Javnog poziva.

Javni poziv traje od 27.11.2017. godine do 31.12.2017.godine i bit će objavljen u
dnevnim novinama ________________
Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u
razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika.
Zalba; Zalbe se podnose Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica,
Alipa5ina 41,71000 Sarajevo u roku od 15 dana od dana javnog ogla5avanja rang liste
potencijalnih korisnika, koja ce biti objavljena na oglasnoj plo6i Federalnog ministarstva
raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Opcina povratka i na internet stranici Federalnog
mi nista rstva raseljeni h osoba i izbjeglica www.fmroi. gov. ba.
Napomena: Za potencijalne korisnike koji se nalaze na rang listama po Javnom pozivu
iz 2015.godine, a koji do sada nisu dobili pomo6 u obnovi/rekonstrukciji stambene
jedinice, potrebno je da podnesu novu ovjerenu Prijavu/Obrazac za dobivanje pomo6i
za rekonstrukciju stambene jedinice dodjelom gradevinskog materijala ili obnova
stambene jedinice po sistemu ,,kljuc u ruke” po Javnom pozivu iz 2017. godine,
Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglioca.
Dokumentacija o ispunjavanju opcih i posebnih kriterija za gorc navedene potencijalne
korisnike, ce biti preuzeta sa Javnog poziva iz 2015. godine, te potencijalni korisnici sa
rang liste ne6e biti u obavezi da ponovo dostavljaju istu osim ako su u meduvremenu
imali neke promjene.
Takoder, prilikom obrade svakog pojedinadnog zahtjeva, Komisije za odabir korisnika 6e
traZiti dopunu dokumentacije, ukoliko to bude bilo potrebno za navedene potencijalne
korisnike sa rang liste.
Prijave/molbe/zahtjevi potencijalnih korisnika, koji se nalaze na utvrdenim rang
listama iz 2015. godine, smatrati ce se nevaZe6im, objavljivanjem rang listi po
ovom Javnom pozivu.

 

Napomena ukoliko niste u mogućnosti sami ispunit podatke,Hrvatski blok vam stoji na usluzi!

službeni mail hrvatskiblokbih017@gmail.com

Pogoci: 192

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

*

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.